ОБЩИ УСЛОВИЯ

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН tnkr.bg

І. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия регулират отношенията между "ТНКР" ЕООД, ЕИК 206431283, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Хр.Колумб № 64, София Еърпорт Център, Логистичен център, Сграда 3, Вход 4, наричано по-долу за краткост  „ТЪРГОВЕЦ“, и купувачите/ползвателите, наричани по-долу  “КЛИЕНТИ“, “ПОЛЗВАТЕЛИ“, „ПОТРЕБИТЕЛИ“ - на платформата за електронна търговия TNKR - https://www.tnkr.bg, наричана по-долу „tnkr.bg”.

С цел избягване на всякакво съмнение, Онлайн магазин „tnkr.bg“, намиращ се на електронен адрес https://www.tnkr.bg, се администрира от "ТНКР" ЕООД.

Онлайн магазин „tnkr.bg“ - tnkr.bg служи като виртуална платформа за предлагане и продажба на стоки – риболовни принадлежности и аксесоари.

Взаимоотношенията между страните се регулират изключително и само от тези Общи условия, от Политиката за лични данни и други писмени условия, създадени и публикувани от Търговеца в сайта, които са неразделна част от Общите условия.

ІІ. ДАННИ ЗА  ТЪРГОВЕЦА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Търговеца: „ТНКР“ ЕООД 
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Хр.Колумб № 64, София Еърпорт Център, Логистичен център, Сграда 3, Вход 4
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за кореспонденция и отправяне на жалби от потребители: гр. София, бул. Хр.Колумб № 64, София Еърпорт Център, Логистичен център, Сграда 3, Вход 4
 4. Данни за кореспонденция: форма за контакт, телефон +359 2 4003349
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 206431283
 6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: [email protected], [email protected]
Уеб сайт: www.cpdp.bg 

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт:www.kzp.bg

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност - BG206431283

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 3. TNKR e платформа за електронна търговия – електронен магазин, достъпна на адрес в Интернет https://www.tnkr.bg, чрез която Клиентите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба от разстояние и доставка на предлаганите от Търговеца в платформата стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Търговеца и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 3. Да сключват с Търговеца договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани на tnkr.bg;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез tnkr.bg чрез електронни средства за разплащане.
 5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от Търговеца на tnkr.bg;
 6. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Търговеца чрез интерфейса на платформата tnkr.bg, достъпна в Интернет;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на tnkr.bg в Интернет;
 8. Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Търговецът организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката и действащото законодателство, критерии и условия.

Чл. 5. (1) Клиентите сключват с Търговеца договор за покупко-продажба на стоките на адрес https://www.tnkr.bg, като договорът се сключва от разстояние на български език и се съхранява в базата данни на Търговеца в платформата.

(2) По силата на сключения с Клиентите договор за покупко-продажба на стоки, Търговецът се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Клиента на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Клиентите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Търговеца на tnkr.bg.

(3)  Клиентите заплащат на Търговеца възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на  „tnkr.bg“ и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена за всяка стока в tnkr.bg . Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Клиентът и Търговецът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 IV. РЕГИСТРАЦИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА tnkr.bg

Чл. 7. (1) За сключване на договори за покупко-продажба на стоки на tnkr.bg, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да се легитимира чрез профила си във Facebook или Google. С използването на сайта Ползвателят декларира , че е запознат и приема настоящите общи условия и ще ги спазва.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Търговеца в платформата tnkr.bg, съобразно посочената в него процедура. Ползвателите имат възможност да извършват поръчки за доставка на стоки и с профил от социалните мрежи Facebook и Google.

(3) При пазаруване от tnkr.bg, Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни, както и да гарантира, че данните, които предоставя, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. В случай че Потребителят предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени, Търговецът има право да прекрати договора, като спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на Потребителя до профила му. С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона "Поръчай", Ползвателят отново декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Търговецът потвърждава извършената от Потребителя поръчка по електронна поща. Ползвателят получава съобщение на посочения от него e-mail адрес с обобщени данни за направената поръчка: номер на поръчка, избрани продукти, единична стойност, цена за доставка, обща стойност на поръчката, адрес за доставка. Съобщението за регистрирана поръчка с обобщените данни за нея, не е приемане или потвърждение за изпълнението й. До потвърждението на поръчката, което става  с изпращане на имейл за изпратена поръчка Търговецът е в правото си да не изпълни изцяло или частично поръчката поради наличие на независещи от него причини и при настоящите общи условия, за което уведомява ползвателя с имейл.

(5) С потвърждаване на поръчката между Ползвателят  и Търговецът възникват договорни отношения.

(6) Търговецът организира доставката на стоките на посочения от Потребителя адрес и не носи отговорност в случай, че посочените данни са неточни, неверни или заблуждаващи.

 V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1) Ползвателите използват интерфейса на страницата на Търговеца в платформата tnkr.bg, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите на tnkr.bg стоки.

(2) В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на Ползвателя, последният приема тези общи условия в момента на завършване на поръчката. Счита се, че Ползвателят е приел настоящите общи условия с финализирането на поръчката на стоките.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките  на tnkr.bg по следната процедура:

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в сайта tnkr.bg

(2) Избиране на една или повече от предлаганите от Търговеца стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Потребителя като страна по договора.

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката;

Чл. 10. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 11. Ползвателят следва да плати цената за всички стоки от договора за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Търговеца на tnkr.bg са определени в профила на всяка стока на посочения сайт.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Търговеца и се посочва  в профила на всяка стока  на tnkr.bg

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Търговеца съобразно тарифата на използваната куриерска фирма и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством tnkr.bg

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата tnkr.bg преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на tnkr.bg или електронна поща.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Търговецът има право да приеме авансово плащане за сключения с Потребителя договор за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

 (2) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 15 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Търговеца.

VI. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Търговеца в платформата tnkr.bg на адрес: Формуляр за връщане и в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на страницата ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА и в Приложение № 2 към тези общи условия.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 5. за стоки, получени като подарък или като добавка от промоционална кампания;.
 6. за стоки, които след получаването им от Потребителя са били разопаковани по такъв начин, че е нарушен търговския им вид и са изпробвани по начин, който нарушава възможността да бъдат предложени отново на други клиенти в Онлайн магазина поради нарушаване на търговския им вид;

 (3) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Търговецът възстановява всички получени от Потребителя суми, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Търговеца), без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Търговецът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция.

(4) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки се приспадат от сумите за възстановяване по ал.3, освен в случаите, когато потребителят организира сам и за своя сметка връщането на стоките. Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Търговеца.

(5) Потребителят се задължава да съхранява получените Търговеца стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(6) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Търговеца като отправи писмено изявление до Търговеца чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на адрес  Формуляр за връщане в платформата tnkr.bg и в Приложение № 1 към тези общи условия.

(7) Когато Търговецът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

(8) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Търговеца има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

(9) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Търговеца

(2) В случай че Потребителят и Търговецът в tnkr.bg не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на Потребителя до Търговеца чрез горепосочения сайта на Търговеца.

(3) Ако Търговецът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 16. Търговецът се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на стоки.

VII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА, ДОСТАВКА, РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 17. (1) Търговецът може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя чрез фирма за бързи куриерски услуги “СПИДИ” АД в определения при сключването на договора срок.

(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Търговецът организира доставката и предаването в разумен срок.

(3) Доставка се извършва само на успешно приети поръчки. Стоката се предава на куриера за транспортиране до съответния адрес, а попълнената куриерска товарителница е доказателство за предаване на стоката. Преди изпращане на поръчаната стока Търговецът има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

(4) Разходите за доставка се покриват от Потребителя освен в случаите на доставка при които Търговецът изрично е указал, че разходите за доставка се поемат от него. В случай на връщане и замяна, доставката обратно към Търговеца се поема от Потребителя.

(5) В случай, че Потребителят не бъде намерен на адреса, посочен в заявката и куриерът не може да осъществи доставката според работния си график, на посочения адрес за доставка се следват правилата на уведомяване на куриерската фирма. (За повече информация, моля посетете сайта на „Спиди“ АД: https://www.speedy.bg).

(6) Ако Потребителят, не се свърже с куриера и по този начин се стигне до невъзможност за връчване на пратката, договорът за онлайн продажба се прекратява автоматично и стоката се връща на Търговеца.

(7) В случай че Потребителят желае пренасочване на пратката на друг адрес, различен от адреса, посочен вече в поръчката, която е потвърдена от Търговеца, това се счита за допълнителна услуга и Потребителят/получателят на стоката следва да заплати стойността на доставката съгласно тарифата на „Спиди“ АД.

(8) При пренасочване на пратката към друг адрес, различен от адреса, посочен вече в поръчката, която е потвърдена от Търговеца, поради предоставен от Потребителя грешен или непълен адрес, това отново се счита за допълнителна услуга и Потребителят/получателят на стоката, следва да заплати стойността на доставката, съгласно тарифата на „Спиди“ АД.

(9) При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.

Чл. 18. (1) Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Търговеца

(2) В случай, че са налични дефекти или установени липси в окомплектовката, в присъствие на куриера или лицето извършващо доставката, се съставя констативен протокол като Ползвателят/Получателят отказва да получи пратката и информира търговеца чрез контактната форма - https://www.tnkr.bg/contacts.

(3) Ако Ползвателят не уведоми Търговеца съгласно ал. 1, стоката се смята за одобрена, като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 19. Търговецът не се задължава да осигури необходимия сервиз за стоката, в случай, че това се окаже необходимо.

Чл. 20. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 21. (1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на за поверителност на личните данни, която можете да достъпите тук Политиката за поверителност.

(2) Въведените от Клиента лични данни на tnkr.bg са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679, като Търговецът ги събира, съхранява и обработва за целите, в сроковете и при съобразяване на правата на лицата, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни .

(3) Непосредствено преди предоставянето на своите данни, Потребителят следва да се запознае с Политика за поверителност, поместена в сайта и следва изрично да даде своето съгласие, личните му данни да се обработват при записаните в нея условия.

(4)  Клиентът се съгласява, че Търговецът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Клиента, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Клиента в електронния магазин на Търговеца

(5)  Клиентът се съгласява, че Търговецът има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Клиента при използването на електронния магазин на Търговеца с цел подобряване на предлагането.

Чл. 22. (1) Във всеки момент, Търговецът има право да изисква от Клиента да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Клиентът е забравил или изгубил своите име и парола, Търговецът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: https://www.tnkr.bg/auth/forgotten

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 23. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Търговеца , за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели, включително чрез публикуване на актуалните общи условия на уебсайта.

(2) Търговецът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

А) след изричното му уведомяване от Търговеца и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

Б) след публикуването им на сайта на Търговеца  и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

В) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Търговеца

Чл. 24. Търговецът публикува тези общи условия на адрес https://www.tnkr.bg/page/terms-policy заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 25. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Търговеца в платформата tnkr.bg се прекратяват в следните случаи:

 • прекратяване поддържането на Електронния магазин;
 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в bg. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
 • в други, предвидени в закон случаи.

Чл. 26. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата tnkr.bg в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XI. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 27. (1) Търговецът се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта, включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като Търговецът си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на Ползвателя е да проверява условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н., за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Търговеца преди извършването ѝ поръчки.

(2)Търговецът не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат хипервръзките, публикувани на настоящия сайт. Използването на такива хипервръзки и използването на сайтове към които тези хипервръзки препращат се извършва изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

Чл. 28. (1)Търговецът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

(2) Търговецът не носи отговорност за закъснение, породено от действията на куриер или куриерска фирма.

Чл. 29. (1) Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Търговецът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на tnkr.bg и сключване на договори за покупко-продажба с Търговеца.

(3) Търговецът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Търговецът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата tnkr.bg

Чл. 30. (1) Търговецът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Търговецът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

Чл. 31. (1) Потребителят, носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят, е длъжен незабавно да уведомява Търговеца и съответните надзорни органи за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

(2) Потребителят, е длъжен да обезщети Търговеца и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра на сайта, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица, или направил достъпни чрез сайта на онлайн-магазина в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 32. (1) Ползвателят и Търговецът в платформата tnkr.bg се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Търговецът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 33. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Търговеца и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 34. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 35. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 36. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на tnkr.bg от 6 февруари 2023 г


Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

 

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

– До: "ТНКР" ЕООД, ЕИК 206431283 (, Sofia , [email protected])

– От: ……………………………., адрес: ………………………………….

(три имена и адрес на потребителя)

- С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

– Поръчано на*…………………… и получено на* …………………………..

От  ……………………..

Титуляр: ……………………………………….

– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата, на която е заявен отказа: …………………..

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

Приложение № 2 - Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

 1. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
 2. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките (датата на получаване на стоките).
 3. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на tnkr.bg и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).
 4. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт tnkr.bg. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
 5. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

Действие на отказа.

 1. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по картовата сметка на картата с която е извършено плащането на поръчката; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.
 2. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
 3. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително сумата за доставката или стандартната куриерска услуга.
 4. Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

Допълнителна потребителска информация вижте на https://www.tnkr.bg 

Сравнение на продукти
Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки